BAZA WIEDZY

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Ubezpieczenie OC obowiązkowe
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczych pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Dotyczy to wszystkich zarejestrowanych pojazdów
  Obowiązkowi temu podlegają posiadacze zarejestrowanych na terenie RP pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych, pojazdów mechanicznych przed zarejestrowaniem na terenie RP.
 • Zawierane zazwyczaj na okres 12 miesięcy
  Ubezpieczenie OC zawierane jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdy posiadacz pojazdu nie wypowie umowy w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed końcem obecnego okresu ochrony.
 • Przechodzi na nabywcę pojazdu
  W przypadku zakupienia pojazdu wraz z polisą OC , ubezpieczenie przechodzi na nowonabywcę i automatycznie wygasa w momencie zakończenia polisy. W  w/w sytuacji nowonabywca może również wypowiedzieć polisę OC  w dowolnym terminie. Polisa przestaje działać wraz ze złożeniem wypowiedzenia .
 • Zapewnia ochronę
  Zapewnia ochronę osobom, które doznały straty w trakcie wypadku bądź kolizji z udziałem pojazdu będącego własnością Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i zniszczone mienie.
 • Suma gwarancyjna
  Suma gwarancyjna jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC.
  Za szkody spowodowane w Polsce oraz w państwach poza jej obszarem, każdy ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej na terytorium państwa, w którym miało miejsce zdarzenie. W ostatnich latach wysokość minimalnych sum gwarancyjnych uległa podwyższeniu. Zmiany te są wynikiem dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich.

Dla umów zawartych przed 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne nie mogły być niższe niż:
szkody osobowe - 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
szkody w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

Dla umów zawartych w okresie 11 grudnia 2009 r. - 10 czerwca 2012 r.:
szkody osobowe - 2 500 000 euro;
szkody w mieniu - 500 000 euro;

Dla umów zawartych od 11 czerwca 2012 r.:
szkody osobowe - 5 000 000 euro;
szkody w mieniu - 1 000 000 euro.

Podstawę prawną stanowi Art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

 Tabela: Opłaty karne za brak komunikacyjnego OC

oplatykarne